หลีเป๊ะ 3วัน 2คืน

หลีเป๊ะ 3วัน 2คืน

วันแรก
08.00 น.รถตู้รับจากสนามบินหาดใหญ่ สู่ท่าเรือปากบารา
10.30 น. ถึงท่าเรือปากบารา (อาหารเที่ยงอิสระก่อนลงเรือ)
11.30 น.ลงเรือ Speed Boat สู่เกาะตะรุเตา แวะนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและ แวะถ่ายรูป ซุ้มประตูรักนิรันดร์ สัญลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ณ เกาะไข่
13.00 น. สู่เกาะหลีเป๊ะ เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ชารีน่า ฮิลล์ บีช รีสอร์ท
19.00 น. อาหารค่ำ (อิสระ)

วันที่ 2
เช้า รับประทานอาหารเช้า  ( มื้อที่ 1 ) หลังอาหาร ลงเรือหางยาวดำน้ำโซนใน ณ ร่องน้ำจาบัง ชมปะการังเจ็ดสี, ต่อด้วย ชมเกาะหินงาม ที่นี่ท่านจะได้พบกับประโยค “คำสาปเจ้าพ่อตะรุเตา” ให้ท่านได้ ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามซ้อนหินและห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดประกายแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 2) ข้าวกล่อง ณ หาดทรายขาว เกาะราวี ให้ท่านได้สัมผัสหาดทรายขาวเนียน
ดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดูได้ยากมาก
บ่าย ดำน้ำตื้น ต่อที่ เกาะยาง ชมปะการังแข็ง เช่น ปะการังผักกาด ปะการังสมอง สมควรแก่เวลานำท่านสู่ อ่าวสอง เป็นจุดดำน้ำตื้นอยู่ฝั่ง
ตะวันตกของเกาะอาดัง ซึ่งมีความหลาหลายทางชีวภาพ ท่านจะได้ชม หอยมือเสือ,ปะการังดอกไม้ทะเล, ฝูงปลานานาชนิด ที่แหวกว่ายเล่นกับปะการังดอกไม้ทะเล เช่น ปลาการ์ตูน (ปลานีโม่),ปลาสลิด,ปลาปากแตร สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
(อาหารค่ำอิสระ)

วันที่ 3
07.00 น. บริการอาหารเช้า  (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.00 น. ลงเรือ Speed Boat เดินทางกลับท่าเรือปากบารา
11.30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำคณะขึ้นรถตู้ เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
14.00 น. เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ (เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

**ออกเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
อัตรานี้รวม
-รวมค่ารถ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่
-รวมค่าเรือสปีดโบ้ทไป-กลับ (เรือเมล์)
-รวมค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
-รวมค่าอาหาร 3 มื้อ(วันที่ 2 เช้า,เที่ยง และวันที่สาม เช้า)
-รวมค่าเรือนำเที่ยวดำน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล 1 วัน
-รวมค่าหน้ากากดำน้ำ,เสื้อชูชีพ
-รวมค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
-ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ต้องการใบเสร็จรับเงินลูกค้าต้องจ่ายเพิ่ม)
-ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
-ไม่รวมค่าทิปไกด์
-ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเพิ่ม
-ค่าธรรมเนียมผ่านท่าเรือ ท่านละ 20 บาท
-ค่าธรรมเนียมอุทยาน คนไทย 40 บาท ต่างชาติ 200 บาท

ราคานี้เดินทางตั้งแต่ 1 พ.ย.- 20 ธ.ค. 62 ,1 มี.ค.-11เม.ย. 63, 16 เม.ย. – 14 พ.ค. 63