โปรแกรม 1 ขี่ช้าง+วัดถ้ำเสือ

โปรแกรม 1 ขี่ช้าง+วัดถ้ำเสือ

เดินทางสู่ จุดขึ้นช้าง เริ่มขี่ช้างแล้วลัดเลาะไปตามเส้นทาง ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
ของความเขียวขจีของป่าดิบชื้นตลอดระยะทาง และต่อด้วยวัดถ้ำเสือ เพื่อนมัสการพระอาจารย์จำเนียรและกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่มีพระพักต์สวยที่สุดในภาคใต้ ณ วัดถ้ำเสือ
เดินทางกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ

เวลาเดินทาง 09.00-12.30น. / 13.30-16.30น.

ราคาทัวร์รวม
-ไกด์นำเที่ยว
-น้ำดื่มและผลไม้

ราคา ผู้ใหญ่